fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1

 

 

 

   

  

 

ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

(1 - 30 พ.ย. 2566)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2566

(1 - 31 ต.ค. 2566)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

 

ภาพกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2566

(1 - 30 ก.ย. 2566)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2566

(1 - 31 ส.ค. 2566)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

 

ภาพกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2566

(1 - 31 ก.ค. 2566)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2566

(1 - 30 มิ.ย. 2566)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

 

ภาพกิจกรรมประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566

(1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2566)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2566

(1 - 31 มี.ค. 2566)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

 

ภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

(1 - 28 ก.พ. 2566)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2566

(1 - 31 ม.ค. 2566)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

 

ภาพกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2565

(1 - 31 ธ.ค. 2565)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

(1 - 30 พ.ย. 2565)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

 

ภาพกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2565

(1 - 31 ต.ค. 2565)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2565

(1 - 30 ก.ย. 2565)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2565

(1 - 31 ส.ค. 2565)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

(1 - 31 ก.ค. 2565)

รายละเอียดภาพกดที่นี่

 

ภาพกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2565

(1 - 30 มิ.ย. 2565)

รายละเอียดภาพที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565

(1 - 31 พ.ค. 2565)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ภาพกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2565

(1 - 30 เม.ย. 2565)

รายละเอียดภาพที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2565

(1 - 31 มี.ค. 2565)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

(1 - 28 ก.พ. 2565)

รายละเอียดภาพที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2565

(1 - 31 ม.ค. 2565)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ภาพกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2564

(1 - 31 ธ.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

(1 - 30 พ.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ภาพกิจกรรม

ประจำเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม 2564

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(1 ส.ค. - 31 ต.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด

มอบทุนการศึกษานักเรียนดีเด่น

(9 ก.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาสังเกตการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(30 มิ.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

(25 มิ.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเอกปฐมวัย

(21 มิ.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างคลิปการสอน

ด้วยโปรแกรม OBS และ PowerPoint

(21 มิ.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เจ้าคณะภาค 1

ปาฐกถาธรรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารและคณะครูบุคลากร

(14 มิ.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา คณะครูและบุคลากร

เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ สถานีกลางบางซื่อ

(12 มิ.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

มอบหนังสือเรียนและอาหารเสริมนม

ให้กับผู้ปกครองนักเรียนแบบ Drive thru

โดยมีผู้อำนวยการวีระ  ปรางค์รัตนศิลา

กำกับดูแล

(7-11 มิ.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

มุฑิตาสักการะพระครูสถิตรัตนพงศ์ (นพพรอาภาธโร ปธ.๔ พธ.ม.)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑

(20 พ.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูบุคลากร

จัดหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

(20 พ.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1(เพิ่มเติม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

และการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

(17 พ.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์

(17 พ.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนเมษายน

(9 เม.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา และคณะครู

ประชุมคณะกรรมการอาหารกลางวัน

(8 เม.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

(9 เม.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา

มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

(8 เม.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยมี

ดร.สรัญธร ฉันทวรภาพ และ นายสยาม ปิยะนราธร เป็นวิทยากรในการอบรม

(7 เม.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

ประจำปีการศึกษา 2564

(6 เม.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินการเตรียมความพร้อมและประเมินอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

ครูศริญญา ไชยฮะนิจ  ครูจันจิรา พุทธชาติ  ครูณิชมน ทองใบเล็ก

(5 เม.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา และคณะครู

เข้ากราบนมัสการ พระเทพปริยัติมุนี

เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

(5 เม.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา คณะครูและบุคลากร

เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

(2 เม.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดอาคารสถานที่

(2 เม.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

(1 เม.ย.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมคณะกรรมการวัดผลและประเมินผล

โดยครอบครัวและศูนย์การเรียน

(31 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีรับทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

2/2563

(31 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้ปกครองนักเรียนรับอาหารเสริมนม

ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2563

(31 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ศึกษานิเทศชำนาญการ

ติดตามการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประชุมการสร้างนวัตกรรม

(30 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ปัจฉิมโอวาทนักเรียน

ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(26 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา คณะครู

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

(29 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียน

(26 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
 
(26 มี.ค.64)
 

ผู้อำนวยการและคณะครูเยี่ยมไข้ ครูพิชญาภัค เมฆเคลื่อน

(26 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

(26 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นางสาวอุไรวงค์ บำรุงชาติ

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

(25 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน

ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(25-26 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา มอบทุนการศึกษา

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ 

(25 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(24 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา

มอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(23 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(23 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

(22 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

การแนะนำตัวและแถลงนโยบาย

ของนักเรียนผู้สมัครประธานนักเรียน

(22 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา

ประชุมคณะครูและบุคลากร

(19 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

บริษัท cinnamic buauty innovation และคณะ

นำลูกชิ้นและไอศกรีม เลี้ยงนักเรียน

(19 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พระครูปลัดบำรุง พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดหงส์รัตนาราม ดารานักแสดง

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญให้กับนักเรียน

(18 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ Per-NT

(18 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน RT

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

(17 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(16 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา และคณะครู

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน RT

(15 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา คณะครูและบุคลากร

อบรมการทำ CPR การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินร้ายแรงและการช่วยชีวิตเบื้องต้น

(14 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โครงการหน่วยแพทย์อาสา โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และคณะ

ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร

(14 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

(13 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา

(11 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

(11 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

โดยนักศึกษาประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

(10 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมเตรียมความพร้อม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา NT และ RT

(10 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

Save the children 

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

(9 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(9 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการเตรียมความพร้อม

ก่อนการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563

(6 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(1-5 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ณ วัดราชสิทธาราม

(5 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีปิดการอบรมธรรมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

(4 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา

ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน

ในการเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา

(2 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา พร้อมด้วยคณะครู

ร่วมฟังพระคุณเจ้าสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของท่านรองสุพรรณสิริ ขาวประเสริฐ

อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ณ วัดท่าพระ

(1 มี.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พระสถาพร ชยาภินนฺโท (พล.อ.ดร.)

เมตตาสนับสนุนกิจกรรมเตรียมสอบธรรมศึกษา

(1 มี.ค. 64)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือ

ประจำปีการศึกษา 2564

(25 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมสะสมบุญและเวียนเทียน

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

(25 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2564

(24 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา กราบนมัสการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนราม

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(24 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา คณะครูและนักเรียน

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

(23 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณอนัญญา มาลีนนท์ และคณะ 

เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โดยมีผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา เป็นผู้รับมอบ

(22 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวีระ ปรางค์รัตนศิลา

เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจนักเรียน คณะครู ในการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

(19 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

 

ครอบครัวใช้สมบูรณ์สุขและบริษัท AIA

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

(19 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พิธีต้อนรับและแสดงความยินดี

นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา เนื่องในโอกาส

ได้รับการบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(18 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

(16 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

(16 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม

ตรวจสุขภาพนักเรียน

(10 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2564

(10 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(9 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ครอบครัวใช้สมบูรณ์สุข

บริษัท บีมายเซลพ์ 789 กรุ้ป จำกัด

มอบของขวัญและทุนการศึกษาให้นักเรียน

เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564

(5 ก.พ.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ

ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(11 ม.ค.64)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

Big Cleaning ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโควิด 19

(22 - 25 ธ.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(18 ธ.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน-การเขียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

(17 ธ.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา 

(16 และ 18 ธ.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(16 ธ.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

เยี่ยมไข้สามีคุณดวงตา พนามวัง

คณะกรรมการสถานศึกษา

(16 ธ.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา

จากมูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์

(9 ธ.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ค่ายเด็กเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ

โดยองค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children

(14-16 ธ.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมให้ความรู้

เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

(8 ธ.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563

(4 ธ.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมแสดงความยินดีครูเขมณิจ อ่ำแห ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย

(30 พ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูร่วมแสดงความยินดีครูสุดารัตน์ พัฒนพาณิชย์

ในโอกาสย้ายสถานศึกษา ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

(16 พ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563

(12-13 พ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครู และ นักเรียน ร่วมส่งผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

(12 พ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พิธีอำลานักเรียน ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

คุณครูเขมณิจ อ่ำแห และ คุณครูสุดารัตน์ พัฒนพาณิชย์

(11 พ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(10 พ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ช่อง 7 HD บันทึกเทปโทรทัศน์

ระบบคัดกรองกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(9 พ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูร่วมแสดงความยินดี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช

ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท

(9 พ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศและประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2563

(31 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเนื่องในวันฮาโลวีน (Halloween)

(31 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

เยี่ยมไข้ ด.ช.ชัยรักษ์ กิตติโสภณธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(21 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษางานฉลองเปรียญธรรม

ประจำปี 2563 ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

(19 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

แสดงความยินดีกับคุณครูศศิญภา พิมานแพง เนื่องในโอกาส

เข้ารับปริญญามหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(16 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

ร่วมงานกฐินพระราชทาน

ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(15 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

ครูศริญา ไชยฮะนิจ และ ครูจันจิรา พุทธชาติ

(12 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมสะสมบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(12 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

(9 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมหน้าเสาธง

(7 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(6 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(6 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู

ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี

ในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

(5 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ให้ความรู้เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันออกพรรษาและวันเทโวโรหณะ

(2 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ มอบเกียรติบัตร

ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากสำนักพิมพ์เพลิน

(2 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

แม่อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้

และมอบของขวัญให้กับนักเรียน

(1 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(1 ต.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 6

กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน

มอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ปีที่ 3 ติดต่อกัน

(30 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

   

 

ครูบัญญัติ วันชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง เนื่องในวันสันติภาพสากล

(21 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(21 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เยี่ยมโรงเรียนและดูห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

(17 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

มอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(16 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

คณะครูและนักเรียน

ร่วมสวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(15 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริรัตนาภิรม

ณ เมรุวัดสังข์กระจายวรวิหาร

(13 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณศันสนะ สุริยะโยธิน กรรมการประสานและติดตามนโยบายผู้ว่าฯ

มอบหน้ากากผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์

(10 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

Save the Children Thailand

มอบสื่ออุปกรณ์ เรื่องการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

(10 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระครูสิริรัตนาภิรม

อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ณ ศาลาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

(8 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

แนะนำข้าราชการครูบรรจุใหม่

คุณครูณิชมน ทองใบเล็ก สาขาวิชาศิลปะ

(8 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมสวดมนต์วันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(8 ก.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และ คณะครู

สรงน้ำศพ พระครูสิริรัตนาภิรม (บุนนาค สญฺญโต ป.ธ.5)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(31 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

มอบรางวัลจากสำนักพิมพ์เพลิน

(28 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(25 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

Save the children Thailand

มอบอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ

และอุปกรณ์ทำความสะอาดป้องกันโควิด 19

โดยมีผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ เป็นผู้รับมอบ

(25 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

มอบทุนการศึกษา รฟม. เพื่อเยาวชน

ให้แก่โรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 28 ปี

(24 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

(24 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ มอบประกาศนียบัตร

ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดขับเสภา

รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย เฉลิมพระเกียรติ

(21 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

เข้ารับอบรมการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล

(20 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

ประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริต

(17 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมประชุมออนไลน์

หลักสูตรเพื่อช่วยเหลือเด็กจมน้ำ

(17 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ ในนามของโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

มอบเงินเยี่ยมไข้มารดาคุณทวีศักดิ์ พ่อค้า

(17 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

(14 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูพี่เลี้ยง ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(13 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

ตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป

(13 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

มอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(13 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมสะสมบุญและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(11 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคณะครู

เข้าร่วมโครงการ การสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

(5 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ศน.ณภัทร ใจกล้า

นิเทศโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

(5 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียน

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563

(4 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สวดมนต์วันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(4 ส.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM

มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน

(30 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนและคณะครู เข้ารับทุนการศึกษา

และออกบูทเครื่องดื่มสมุนไพร เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล

พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(30 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

แสดงความยินดีกับคุณวารี เหลาเพชร พี่เลี้ยงห้องเรียนคู่ขนาน

เนื่องในโอกาสคลอดบุตร

(30 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

มอบเสื้อให้กับคณะครูและบุคลากร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ประจำปีการศึกษา 2563

(29 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

กราบสักการะพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

เนื่องในโอกาสงานอายุวัฒนมงคล

(24 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมสะสมบุญและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10

(24 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

(23 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

บริษัท Focus มอบหน้ากากอนามัย 50 ชิ้น Face Shield 80 ชิ้น

ให้กับนักเรียน

(17 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กชายอลันศรา คฤหโยธิน และครอบครัว

มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน

(17 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

ครูศริญญา ไชยฮะนิจ และ ครูจันจิรา พุทธชาติ

(15 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(14 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ ป.ธ.3)

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและคณะครูที่สอบผ่านธรรมศึกษา

(12 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

แนะนำครูชาวต่างชาติ

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(8 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 2563

(3 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

มอบรางวัล เด็กดีศรีวัดหงส์

(3 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พลตำรวจตรีเสนิตย์ สำราญสำรวยกิจ

นำไอศกรีมเลี้ยงนักเรียน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

(3 ก.ค. 63)

รายละเอียดภาพที่นี่

นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข รอง ผอ.สพป.กทม.

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม. และคณะกรรมการ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ของผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

(2 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ถ่ายทำรายการซุปเปอร์เวียร์ ออกอากาศทางช่อง 7 HD

ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(2 ก.ค. 63)

รายละเอียดภาพที่นี่

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะครู นักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้น

(1 ก.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

ปาฐกถาธรรม ก่อนเปิดภาคเรียน

(30 มิ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่  

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(29 มิ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ฉีดยุงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

(29 มิ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อดูมาตรการด้านความปลอดภัยจากโควิด 19

(26 มิ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2563

(22 มิ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมเพื่อทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา

(21 มิ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(20-21 มิ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

รับค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนและนมกล่อง

(16-19 มิ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนรับคูปองอาหารใน

โครงการเพื่อน้องอิ่ม

(7 มิ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

มูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์

มอบหน้ากากอนามัยให้นักเรียน คณะครูและบุคลากร

(4 มิ.ย.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

(11 มี.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

มูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ (เอส โอ เอส)

และมูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์

แจกครัวซองต์ให้นักเรียนทุกระดับชั้น

(6 มี.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบปลายภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2562

ของนักเรียนทุกระดับชั้น

(5-6 มี.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

บริษัทสมาร์ทโอวัลติน

แจกเครื่องดื่มนมโอวัลตินให้กับนักเรียน

(4 มี.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจำปีการศึกษา 2562

(4 มี.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

คาราวานสานใยรัก

และเปิดบ้านวิชาการอนุบาล

(3 มี.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมส่งมอบสภานักเรียน 2562

ให้กับสภานักเรียนชุดใหม่ 2563

(2 มี.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

สภานักเรียน 2562 และ 2563 ร่วมจัดกิจกรรม

"ล้างมือทั้งโรงเรียน ปรับเปลี่ยนสุขนิสัย" 

(28 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5

(27 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประชุมครู

ครั้งที่ 2/2563 

(25 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(24 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ มอบเงินให้กับโครงการการศึกษาพิเศษ

(23 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตลาดนัดสร้างสรรค์ สานฝันทักษะอาชีพ

(20 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

โรงเรียนเทพกาญจนา

ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา

(19 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2562

(18 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา

ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

(14 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562

(14 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

(12 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

จับรางวัลให้กับผู้โชคดีที่กดไลค์เพจสภานักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(12 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

(7 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตลาดนัดสร้างสรรค์

สานฝันทักษะอาชีพ

(6 ก.พ. 63)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน

(4 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครู บุคลากรและนักเรียนชั้น ป.5

ร่วมทำบุญงานศพคุณแม่ของ ด.ญ.ณัฐณิชา เมืองประทุม

(4 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(3 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(3 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ เอกภาษาอังกฤษ

คุณครูจันจิรา พุทธชาติ

(3 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบโอเน็ต ณ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

(1 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

คณะครูและบุคลากร

ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติทำนองหลวง

กัณฑ์ทศพร ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(1 ก.พ.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ มอบรางวัลแก่ ด.ญ.ณัฐพิมล ธิติธำรง

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562

โดยมีครูสิปปกร บุนนาค เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

(31 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ธนาคารกรุงเทพ

ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

(30 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ แสดงความยินดี

กับคณะครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562

(30 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมครูและบุคลากร

ครั้งที่ 1/2563

(29 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

ระดับประเทศ ประจำปี 2563

(29 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพและวีดีโอดูได้ที่นี่

การให้ความรู้ ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

(28 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(28 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ภาคี 4 ฝ่าย คัดเลือกหนังสือเรียน

ปีการศึกษา 2563

(27 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มอบของที่ระลึกให้โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(24 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมให้ความรู้และการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 2

เนื่องในวันตรุษจีน

(24 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามร่วมกับสำนักเขตบางกอกใหญ่

แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน

(22 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(20 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

ร่วมงานวันครู สพป.กทม. ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

(16 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินการเตรียมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

คุณครูศริญญา ไชยฮะนิจ

(14 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสถ.)

ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอสพี ทาวเวอร์ BTS อารีย์

(12 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ

(10 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตลาดนัดหัดขาย

(9 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนของรางวัล 

ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

(8 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

(8 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมสะสมบุญ

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

(8 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีมอบทุนการศึกษา

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเพื่อความเสมอภาค)

(7 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อมาลัย ถนอมวงศ์

คุณพ่อผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

(6 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูสุนทร จอนสมจิตต์

มอบกล้องจุลทรรศน์ให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(6 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบกลางภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2562

(6-7 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

(3 ม.ค.63)

รายละเอียดภาพที่นี่

วันปราบดาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(28 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8

ครูวรชัย งามขำ และ ครูพิชญาภัค กาบจันทร์

(26 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

(26 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

มอบของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียน

(26 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

มอบเกียรติบัตรให้คณะครูที่ได้รับการนิเทศการสอน

จาก สพป.กทม.

(26 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

สวัสดีปีใหม่ พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ผกก.สน.บางกอกใหญ่

และคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง

(26 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(26 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

(25 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

(25 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

กราบนมัสการพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม และคณะสงฆ์

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

(23 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

(19-20 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตลาดนัดหัดขาย

(17 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การตรวจสอบโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

(17 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้รับรางวัล

การขันแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ

(16 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธงเกี่ยวกับ

พระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนครโดย

"ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค"

(12 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ แสดงความยินดี

ผู้อำนวยการกมัยธร สัจจา

ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์

(9 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมให้ความรู้และตอบคำถามชิงรางวัล เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

(9 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่าน

จากหนังสือเพลิน

(9 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กสศ.

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค

(9 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตัวแทนนักเรียนรับทุนการศึกษา

งานพิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์

(9 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2562

(6 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตัวแทนผู้บังคับบัญชา ลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ "ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

5 ธันวาคม 2562" ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ วัดหงส์รัตนาราม

และชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

(6 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(4 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน (Classroom Based)

(3 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(3 ธ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)

ประจำปี 2562 ณ วัดราชสิทธาราม

(29 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2562

(26 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การเตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษา

(25-28 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

ประกอบพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

(25 พ.ย. 62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูสุดารัตน์ น้อยหา มอบส้มให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(22 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ชั่วโมงชุมนุมเพื่อทักษะอาชีพ

(22 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(22 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

มุทิตาสักการะพระครูประภัทรสุตธรรมและพระครูสิริรัตนาภิรม

ในโอกาสเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์

(19 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประชุม PLC กลุ่มย่อย

เรื่องทุนเสมอภาค 2/2562

(19 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินการอ่าน การเขียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2562

(18 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการ สพป.กทม.

พร้อมด้วยนายสมชาย ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ร่วมพิธีส่งมอบโต๊ะญี่ปุ่นพร้อมไฟอ่านหนังสือจำนวน 52 ชุด

ที่มอบให้โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(17 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนโฆสิตสโมสร

ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา

(14 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

โครงการชุมชนวัดหงส์-โมลี

ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข

(14 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนวัดเจ้ามูลและโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา

(13 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

แนะนำตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(13 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พระมหาสาโรจน์และคณะ มอบหนังสือธรรมะศึกษา

(12 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(12 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(12 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

(11-12 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเพณีลอยกระทง

ประจำปี 2562

(11 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

มอบเสื้อเหลืองให้กับนักเรียน

(11 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

ประจำเดือนพฤศจิกายน

(11 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูรับชม VDO Conference ผอ.สพป.กทม.พบเพื่อนครู

เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2/2562

(6 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ศน.ณภัทร ใจกล้า

นิเทศวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

(6 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและบุคลากรมอบโต๊ะเก้าอี้ให้กับโรงเรียน

เพื่อสาธารณประโยชน์

(6 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

กล่าวต้อนรับนักเรียนวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

(6 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง

(4 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(3 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและบุคลากร

ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของกระทรวงมหาดไทย

ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(1 พ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

(25 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

มุฑิตาจิตพระครูสถิต รัตนพงศ์ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(20 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

(13 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประชุมการควบคุมภายใน

(11 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การตรวจสอบพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ 2562

(1-30 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

(11 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

(11 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562

(10 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นายวิทยา ประวะโข

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

(10 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

อำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(10 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

ของคุณครูเพิ่มพูล วิชาช่าง

และคุณครูบงกช พิทักษ์

(8 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายวิทยา ประวะโข 

ประชุมผ่านระบบ VDO Conference พบเพื่อนครู

การเตรียมตัวก่อนปิดภาคเรียน 1/2562

(7 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ค่ายเยาวชนคนดีระดับชั้นประถมศึกษา คุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

(7 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ค่ายเยาวชนคนดีระดับปฐมวัย คุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

(4 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

(2 ต.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6

(30 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

โครงการหนูน้อยปลอดภัย

สร้างวินัยจราจร

(30 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การทดสอบตามตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ "คิดเลขเป็น" ระยะที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

(27 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

(25-26 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักภารโรงพิเศษ(แบบบังกโล)

(19-29 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

โครงการศึกษานารีมีจิตอาสา พร้อมพัฒนาสังคม

(23-27 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนรายใหม่

(25 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ แสดงความยินดีกับคุณครูเขมณิจ อ่ำแห

ได้รับรางวัลปิยชนน์คนการศึกษา 2562 จาก สกสค.

(23 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา

ณ วัดโมลีโลกยาราม

(22 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะกรรมการจาก สพป.กทม. ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(19 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

สมาคม ywca

เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนแม่อุปถัมภ์

(18 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณสุกิจ สุสมากุลวงศ์ มอบวีลแชร์ให้นักเรียนการศึกษาพิเศษ

(12 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ

(12-13 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย  ถนอมวงศ์ และคณะครู

มุฑิตาจิตพระครูโสภณบุญญาภรณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(10 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

พระครูสถิตรัตนพงศ์ และ พระสถาพร

สนับสนุนเงินในกิจกรรมค่ายคุณธรรม

(10 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

ประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริต

(9 ก.ย.62)

รายละเอียดวีดีโอที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

ประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริต

(9 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมบางกอกใหญ่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชน

โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

(7 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ฉีดพ่นยากันยุง

(6 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตลาดนัดหัดขาย

(6 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(3 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ ปฐมนิเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(2 ก.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมครูและบุคลากร

ครั้งที่ 5/2562

(30 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมชมการแสดงโขน

ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก

(29 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม และคณะ

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและคณะครู

(29 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(28 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(27 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

บันทึกเทปการเรียนการสอนวิชาจริยธรรม

พระมหาสาโรจน์ ปัญญาวชิโร

(23 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ณ โรงเรียนโฆสิตสโมสร

(23 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียน

จัดกิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

ประจำเดือนสิงหาคม 

(23 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คลินิกพนิดาทันตแพทย์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตรวจสุขภาพช่องปากและให้คำแนะนำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,6

(20 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีมอบทุน

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

(20 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

(19 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

MRT Happy Blue Line

ตอนขยายความสุขทุกการเดินทาง

(16 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดาคุณวันชัย ไวยเวทา

(13 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมผ่านระบบ VDO conference เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรม

หนูน้อย สพป.กทม. ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร

(9 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การรับการตรวจ

การเงิน บัญชี พัสดุ

(7-8 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

(8 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(7 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียน

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(6 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บอร์ด KidBright

เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู

(3 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

(2 ส.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมคณะกรรมการงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ปีพุทธศักราช 2562 กรุงเทพมหานคร (กิจกรรมการสำรวจ)

(31 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

งานอายุวัฒนมงคลพระเทพปริยัติมุนี

เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(30 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณเรไร เอกวิริยะกิจ

มอบข้าวสารและขนมให้กับโรงเรียน

(26 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดโครงการรถไฟฟ้า มาแล้วนะเธอ ให้กับนักเรียน

(26 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และกิจกรรมสะสมบุญ

(26 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

กราบสักการะพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

เนื่องในโอกาสงานอายุวัฒนมงคล

(26 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

เยี่ยมไข้คุณครูบัญญัติ วันชัย

ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

(25 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

โครงการกรุงเทพ เมืองอาหารปลอดภัย

โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

(25 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ทดสอบ คิดเลขเป็น ตามตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(25 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

โครงการ กรกฎาคม เดือนปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

(24 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

โครงการบ้านฉันบ้านเธอ ปีที่ 3

(19 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การนิเทศติดตาม

การจัดการศึกษา

สำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม

(18 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

เข้ากราบนมัสการพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

(15 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรมและเวียนเทียน

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

(15 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พระครูไพบูลย์

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและคณะครู

(14 ก.ค. 62)

รายละเอียดภาพที่นี่

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศิริราชมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน

(12 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตลาดนัดหัดขาย

(12 ก.ค. 62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา

(10 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

(5 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

บริษัท AIG มอบหมวกกันน็อค 100 ใบ ให้กับนักเรียน

(4 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(3 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การนำเสนอโครงร่างวิจัย

(2-3 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

(2 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

(1 ก.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5

เข้าร่วมโครงการบ้านฉันบ้านเธอ ปีที่ 3

(28 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ เลี้ยงไอศกรีมให้กับนักเรียน

(27 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

(26 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

(26 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมครูและบุคลากรครั้งที่ 4/2562

(24 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สถานีโทรทัศน์ POLICE TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บันทึกเทปการเรียนการสอนของพระมหาสาโรจน์ ปัญญาวชิโร

ในรายวิชาจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(24 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

มอบโล่เกียรติยศแด่โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ในฐานะที่ได้คะแนนรวมมีพัฒนาการสูงสุด จากการสอบวัดความสามารถพื้นฐาน

ของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

(21 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน

(21 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(19 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

โฟร์โมสต์จัดกิจกรรมและแจกนมกล่องให้กับนักเรียน

(18 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(18 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การติดตามผลการดำเนินงาน

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 

(17 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

สำนักอนามัย

มอบสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับโรงเรียน

(17 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตลาดนัดหัดขาย

(14 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณอุไรวงค์ บำรุงชาติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

(13 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณประวิทย์ คุณอนัญญา มาลีนนท์ และคณะผู้จัดละคร

เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

(13 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2562

(13 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การนิเทศการสอนของคุณครู

(12 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

(11 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(11 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(7 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณวิชัย เจิมสุรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นำกล้วยน้ำว้ามามอบให้กับนักเรียน

(6 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การให้คำปรึกษา แนะนำ

ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

(5 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

(5 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมหน้าเสาธง

(5 มิ.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลก

(31 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมส่งเสริมการออม

(31 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

(31 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

มอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(31 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตร

โรงเรียนดีประจำตำบล และ หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา

โดย ศน.นภัทร ใจกล้า

(27 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยมีครูจันตรี นันทกิจ และ ครูเจนจิรา นุตโร

ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้

(27 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การปาฐกถา เรื่องการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จ

โดยพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(27 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีน้อมรำลึกและแสดงความอาลัย

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

(27 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 8

ครูสิปปกร บุนนาค

(24 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

มอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(22 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

คณะครูและนักเรียน

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิธีพุทธ

(21 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมสะสมบุญและเวียนเทียน

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

(17 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

รองสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ และคณะจาก สพป.กทม.

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

(16 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ พบปะนักเรียน

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

(16 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมผู้ปกครอง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

(14 พ.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ทหาร พล ร.11 ฉะเชิงเทรา

มอบของที่ระลึกให้โรงเรียน โดยมี ผอ.สมชาย เป็นผู้รับมอบ

(13 พ.ค. 62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

การประชุมครูและบุคลากร

เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

(13 พ.ค. 62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและบุคลากร

ร่วมสรงน้ำพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

และพระครูสถิต รัตนพงศ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์

(5 เม.ย.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนวัดหงส์

(30 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ แนะนำตัวต่อพระปลัดบำรุง 

เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(29 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พระครูสถิต รัตนพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

และวันปัจฉิมนิเทศ

(28 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง

ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(28 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

ประจำปีการศึกษา 2561

(28 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

เรื่อง ประชุมทางไกลในองค์กร

(26 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1

และการศึกษาพิเศษ

(23 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ และคณะครู

ประชุมวางแผนโรงเรียนดีประจำตำบล

(22 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

ประชุมครูและบุคลากร

ครั้งที่ 2/2562

(18 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์รุ่นที่ 340 ด้วยความร่วมมือ

ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

(11-15 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ มอบของที่ระลึกให้คณะครูและบุคลากร

เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(11 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(8 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

คณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

(7 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(6-8 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

(6 มี.ค. 62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นอนุบาล 3

ประเมินการจบหลักสูตรปฐมวัย

(5 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมสวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(5 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้ปกครองนักเรียน

รับนมกล่องสำหรับให้นักเรียนดื่มช่วงปิดภาคเรียน

(5 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

เข้าแนะนำตัวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(4 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

พูดคุยพบปะกับนักเรียน

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(4 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์

ประชุมคณะครูและบุคลากร

(1 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(24 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการสมชาย ถนอมวงศ์ เข้ากราบสักการะ

พระเทพปริยัติมุนีเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามและพระครูสถิตร รัตนพงศ์

ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 

(1 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครู บุคลากร และนักเรียน

ต้อนรับนายสมชาย ถนอมวงศ์

ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(1 มี.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

บริษัทแต้มฝัน จัดกิจกรรมเล่านิทานและตอบคำถาม

ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

(28 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล

(28 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5

สอบข้อสอบปลายปีการศึกษา 2561

(27 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

มอบไข่ไก่จำนวน 1,500 ฟอง ให้กับโครงการอาหารกลางวัน

(26 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ครอบครัวเหมพรรณไพเราะ

บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท

ให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(23 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรปีที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

(21-23 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(22 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนอำลาคุณครูเกียรติศักดิ์ สายสุวรรณ

ในโอกาสย้ายตามผลสอบแข่งขันได้ ณ โรงเรียนบ้านสุเม่น

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

(21 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 รางวัล

เด็กดีศรีวัดหงส์

(21 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศึกษาดูงานห้องการศึกษาพิเศษ

(21 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนแนะแนวการศึกษาต่อ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(20 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ภาคี 4 ฝ่าย คัดเลือกหนังสือเรียน

ประจำปีการศึกษา 2562

(18 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม

ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

(18 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

ประจำปี 2562

(18 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมคาราวานสานใยรัก

เปิดบ้านวิชาการอนุบาล

ประจำปีการศึกษา 2561

(17 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมให้ความรู้และเวียนเทียน

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

(15 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

(14 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตบางกอกใหญ่

และคณะเจ้าหน้าที่ นำอุปกรณ์กีฬา มอบให้นักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(13 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูมอบกระเช้าเยี่ยม คุณกรรณิกา บุญมงคล

(13 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(13 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(12 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(12 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นางสาวจรรยา ภู่ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามและคณะครู เข้ากราบนมัสการ

พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

เพื่อเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

(11 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะครู

เพื่อจัดทำหนังสือ

ทำเนียบรุ่น

(11 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(8 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

บริษัทรูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน

มูลค่า 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(7 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ

ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(4 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561

ณ สนามสอบโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

(2 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมงานเทศน์มหาชาติ

ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(2 ก.พ.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

สมาคม ywca

เยี่ยมนักเรียน ที่ได้รับทุนโครงการแม่อุปถัมภ์

(30 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ชั่วโมง

PLC

(23 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นางสาวจรรยา ภู่ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)

เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนทวีธาภิเษก

(22 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

เปิดบ้านทวีธาภิเษก 2561 TP Open House 2018 Move Forward

ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก

(22 ม.ค. 62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ

Open House 2018 "ชิโนรสเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์"

ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

(18 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(22 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2/2561

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

(22 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูเข้าเยี่ยม คุณพ่อครูกฤตพร ชินราช

ซึ่งเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลศิริราช

(21 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สังเกตการสอน ระหว่างวันที่ 21-25 ม.ค.62

(21 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย

ณ หอภาพยนตร์ ศาลายา

(17 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

วันครู ครั้งที่ 63

ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

(16 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมทัศนศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ

ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

(15 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูร่วมแสดงความยินดี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.พินิจ สังสัพพันธ์ เนื่องในโอกาส

ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมทวีธาภิเษก

(14 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

(11 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

(11 ม.ค.62)

รายละเอียดที่นี่

 

รางวัลส่งเสริมการอ่านจากหนังสือเพลิน

(10 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562

(9 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

สนับสนุนเงินในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

(8 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(8 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมครู

ครั้งที่ 1/2562

(7 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูเข้ากราบนมัสการพระเทพปริยัติมุนี

เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

(3 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(3 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

PLC

(2 ม.ค.62)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(28 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวัสดีปีใหม่ 2562

(27 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

(25 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงไอศกรีมให้กับนักเรียน

(24 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ณ วัดหงส์รัตนาราม

(24 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

(17 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูเข้าพบพระครูสถิต รัตนพงศ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา

เพื่อปรึกษาการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

(14 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

มอบเกียรติบัตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(13 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ชั่วโมง PLC

(12 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(11 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(4 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การตรวจนับจำนวนนักเรียน

(3 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครู และนักเรียน

ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

(3 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท และเอก

ณ วัดราชสิทธาราม

(29 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

รางวัลส่งเสริมการอ่านจากหนังสือเพลิน

(27 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ชั่วโมง PLC

(26 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียน

ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

(23 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียน

อวยพรวันเกิดคุณครูพิชญาภัค กาบจันทร์

(23 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียน

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

(22 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียน

อวยพรวันเกิดคุณครูสุดารัตน์ น้อยหา

(22 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณรวิษฏา ใหญ่วงศา

บริจาคขนมให้กับคณะครูและนักเรียน

(19 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(18 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การสอบประเมินการอ่าน การเขียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

(15 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการหนูน้อยฟันสะอาด

(14 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดกิจกรรมโครงการหวานประณีต

(13 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมเดินรณรงค์

โครงการชุมชนวัดหงส์ วัดโมลี กินปลอดภัยใส่ใจโรคเรื้อรัง

(13 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กองทัพบก มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

โดยมีคุณครูจรรยา ภู่ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นผู้รับมอบ

(9 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.จันทนา ทองศรีงาม

และ ผอ.กฎทบวง รัตนพลที

ในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งใหม่

(8 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจสุขภาพนักเรียน กำจัดเหาและชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

(8 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการกิจกรรม PLC

(7 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(6 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง

และการใช้โปรแกรม Logbook (LTeacher)

(3 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(2 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูจรรยา ภู่ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กล่าวต้อนรับนักเรียน

ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(1 พ.ย. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิญภา พิมานแพง

(16  ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณอานนท์ ฐานวิชานนท์ ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

บริจาคพัดลมจำนวน 5 ตัว ให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(12 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย "ดีเด่น"

ประจำปี 2561 โดยมีผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์เป็นผู้รับมอบ

(11 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(8 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

(4-5 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561

(3 ต.ต. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(2 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(1-2 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบของที่ระลึกให้กับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดอัมรินทราราม

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก และโรงเรียนพญาไท

(28 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

มุฑิตาจิตและอำลาผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

ครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์

(28 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ของครูเขมณิจ อ่ำแห

(27 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

รางวัลส่งเสริมการอ่านจากหนังสือเพลิน

(27 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ครูสิปปกร บุนนาค ครั้งที่ 6  ครูวรชัย งามขำ ครั้งที่ 3

ครูพิชญาภัค กาบจันทร์ ครั้งที่ 3  ครูเกียรติศักดิ์ สายสุวรรณ ครั้งที่ 1

(26 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณอนัญพร แลดูขำ

(24 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู

อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(23 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ กราบลาพระครูไกรพจน์ฯ

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

(21 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอนามัยบริการโรงเรียน

(21 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

งานเกษียณอายุราชการ

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

(20 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

อวยพรวันเกิดนายวันชัย ไวยเวทา

(19 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

(18 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(18 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และ คุณครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์

กราบลาพระครูสถิต รัตนพงศ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

(17 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และ คุณครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์

กราบลาพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

(17 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

งานเกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

(15 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เปิดประตูบ้าน สู่ลานกิจกรรม 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

(14 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

อวยพรวันเกิดคุณครูดาริณี สมานจิตร

(14 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พ่นยาฉีดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก

(13 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษและเรียนร่วม

(13 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

(11 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(11 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้ช่วยอุไรวงศ์ บำรุงชาติ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

มอบทุนการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน

โดยมีผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์เป็นผู้รับมอบ

(10 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ แสดงความยินดี

ผู้อำนวยการกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน ในโอกาสไปรับตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

(10 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้น ป.1

(10 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม

(10 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

แสดงความยินดีกับคุณครูเขมณิจ อ่ำแห ในโอกาสได้รับรางวัล

โครงการปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

(9 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

งานเกษียณอายุราชการกลุ่มธนบุรี

ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท

(7 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมพูดสร้างแรงบันดาลใจ กับนักเรียนชั้น ป.6

โดยโค๊ชเจี๊ยบ Happy Mind

(7 ก.ย.61)

ายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูภัควลัญช์ คร้ามวงษ์ บริจาคเงินเพื่อชำระค่าไฟฟ้า

(6 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(6 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

JA Thailand จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้จ่ายเงิน

(5 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

(4 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ เจเล่ จัดกิจกรรมตอบคำถาม

และแจกน้ำผลไม้ให้กับนักเรียน

(4 ก.ย. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์ มอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง

ให้กับโครงการอาหารกลางวัน

(3 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

รางวัลส่งเสริมการอ่าน จากหนังสือเพลิน

 (31 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์ 

(31 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบของที่ระลึก

ให้กับผู้ปกครองจิตอาสา

(30 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(29 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

(28 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สวดมนต์ประจำวันอังคาร ตามโครงการวิถีพุทธ

(28 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(27 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมแสดงความยินดี

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินมีอายุครบ 58 ปี

(24 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณสุวัฒน์ ชาญชัย เลี้ยงอาหารกลางวัน

ให้กับนักเรียนการศึกษาพิเศษ

(24 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(23 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การแสดงบทบาทสมมุติค่านิยม 12 ประการ

(23 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

อวยพรวันเกิดคุณครูเพิ่มพูล วิชาช่าง

(22 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

(21 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบเกียรติบัตรให้กับ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีจิตสาธารณะ

(21 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(21 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

อวยพรวันเกิดคุณครูสิปปกร บุนนาค

(20 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ เคารพศพ

และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณบุญยา ชูประยูร

น้องสาวคุณสุดาพร กาญจนรางกูร ณ วัดท่าพระ

(17 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

(17 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้น ป.6

(16 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูจิตอาสา

(16 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณสุรเกียรติ นาสมยนต์ เลี้ยงไอศกรีมนักเรียน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(15 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การอบรมสมัชชา 9 วัด รุ่นที่ 1

ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

(15 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินความสามารถการอ่านการเขียน ชั้น ป.1- ป.6

ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(15 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

ณ วัดหงส์รัตนาราม

(14 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูและนักเรียนร่วมงานสีสันพันธุ์ไม้เทิดไท้พระบรมราชินีนาถ

ณ สวนจตุจักร

(14 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(14 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ครั้งที่ 1/2561

(10 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

(10 ส.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

รางวัลส่งเสริมการอ่านจากหนังสือเพลิน

(9 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(DLIT) ปีงบประมาณ 2560-2561

(8 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง

โครงการธนชาต ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2561

ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ

(7 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สมาคมแม่บ้านทหารบก

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

(6 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมแสดงความยินดี

ผอ.ดร.ปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง สพป.กทม.

(6 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

โอ้เอ้วิหารรายและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

(3 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบของที่ระลึกให้กับ

ครูจิตอาสาชาวต่างชาติที่เข้ามาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

(2 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูพรพระนาวัล ระยับศรี

(2 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(2 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(1-2 ส.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

(31 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม มอบข้าวสาร

จำนวน 78 กระสอบ ให้กับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(31 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีบำเพ็ญสังคหวัตถุทาน โดยพระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปัญโญ)

ปธ.๙ ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

(30 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

เข้ากราบสักการะพระครูสถิต รัตนพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

(26 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์

(26 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

(26 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

(25 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

เข้ากราบสักการะพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

(24 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(24 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูวรชัย งามขำ

(24 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู

เยี่ยมคุณธัญชนก ตาไธสง เนื่องจากคลอดบุตร

(23 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

(20 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมเปิดพจนานุกรม

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

(19 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

แห่เทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดหงส์รัตนาราม

(19 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

(18 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(18 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนร่วมอวยพรวันเกิด

คุณครูพัทธนันท์ ศรีพรมมา

(17 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(17 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณอิสรีย์ ธนะกุลเสถียร มอบพัดลมให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(13 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(10 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบประกาศนียบัตร

ให้กับคณะครูที่บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(9 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมพิธีมุทิตาสักการะงานอายุวัฒนมงคล

พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโน ปธ.๓)

(8 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณศุภศิตา รสโหมด ศึกษานิเทศก์จาก สพป.กทม.

นิเทศการสอนห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์จาก สพป.กทม.

นิเทศการสอนของคณะครู

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูสุกฤตา สอนสมฤทธิ์

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะศิษย์เก่ามอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(3 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรสมัชชา

ชุมชน 9 วัด กรุงธนบุรีณ ร้านนิตยาไก่ย่าง เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร 

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี

 

สวนสนุก โยโย้แลนด์ ซีคอนสแควร์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(4 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี

ผู้อำนวยการ วิชัย นาสมยนต์ มอบเงินช่วยเหลือและเยี่ยมไข้มารดา

คุณ วันชัย ไวยเวทา 

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(3 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย

(1 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

(29 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูภัควลัญช์ คร้ามวงษ์

(29 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สวดมนต์วิถีพุทธเพื่อส่งกำลังใจให้กับ 13 ชีวิต

ที่ติดถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย

(28 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่เลือม พิมานแพง

คุณแม่คุณครูศศิญภา พิมานแพง ณ วัดบ้านทะลอก จังหวัดศรีสะเกษ

(25 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 4

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟสำหรับชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

(24 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู กราบสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

บริเวณรอบวัดหงส์รัตนาราม เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครู

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ที่เข้าร่วมการแข่งขันโอ้เอ้วิหารรายและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล

พระครูปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดกิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ในนามของโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

มอบเงินเพื่อเยี่ยมอาการป่วยของสามีคุณกรรณิกา บุญมงคล

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

วัดหงส์รัตนารามมอบข้าวสาร จำนวน 10 ถุง

ให้กับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณยุพา มงคลทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน

คุณณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จาก สพป.กทม.

เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา

(18 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินความสามารถการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(18 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(17 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(14 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2561

(13 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คุณกัลย์ธีรา ลีลานุวัฒน์ school partner จากธนาคารกรุงเทพ

นำผ้ากันเปื้อนมามอบให้โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(12 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(12 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูศศิญภา พิมานแพง

(11 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมประชุมทางไกล เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(8 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูเสกสม จินดารักษ์

(8 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู เยี่ยมอาการป่วย

ลูกสาวคุณอนัญพร แลดูขำ พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3 ณ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

(7 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ มอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(7 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(5 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก

(5 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ ร่วมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารไทย

และภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนา 9 ชุมชน ฝั่งธนบุรี

และขอขอบคุณ คุณนิตยา ลักษณวิสิทธิ์

(4 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณแก้ว ก่ำคำ เลี้ยงไอศกรีมให้กับนักเรียน

(4 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมประชุมเพลิงศพคุณแม่มะลิ ศรีรัตน์

อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(3 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมและให้ความรู้

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

(31 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู ร่วมรดน้ำศพคุณแม่มะลิ ศรีรัตน์

อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(30 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณณภัทรและคุณสุจินต์ โฆษิตวัชระนันท์ เลี้ยงไอศกรีมแก่นักเรียน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(28 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

<img src="http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/wa

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
46 ซ.วังเดิม 2 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
©2014 by wathongschool.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat