ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ในนามของโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

มอบเงินเพื่อเยี่ยมอาการป่วยของสามีคุณกรรณิกา บุญมงคล

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

วัดหงส์รัตนารามมอบข้าวสาร จำนวน 10 ถุง

ให้กับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณยุพา มงคลทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน

คุณณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จาก สพป.กทม.

เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา

(18 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินความสามารถการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(18 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(17 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(14 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2561

(13 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คุณกัลย์ธีรา ลีลานุวัฒน์ school partner จากธนาคารกรุงเทพ

นำผ้ากันเปื้อนมามอบให้โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(12 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(12 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูศศิญภา พิมานแพง

(11 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมประชุมทางไกล เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(8 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูเสกสม จินดารักษ์

(8 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู เยี่ยมอาการป่วย

ลูกสาวคุณอนัญพร แลดูขำ พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3 ณ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

(7 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ มอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(7 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(5 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก

(5 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ ร่วมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารไทย

และภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนา 9 ชุมชน ฝั่งธนบุรี

และขอขอบคุณ คุณนิตยา ลักษณวิสิทธิ์

(4 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณแก้ว ก่ำคำ เลี้ยงไอศกรีมให้กับนักเรียน

(4 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมประชุมเพลิงศพคุณแม่มะลิ ศรีรัตน์

อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(3 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมและให้ความรู้

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

(31 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู ร่วมรดน้ำศพคุณแม่มะลิ ศรีรัตน์

อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(30 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณณภัทรและคุณสุจินต์ โฆษิตวัชระนันท์ เลี้ยงไอศกรีมแก่นักเรียน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(28 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู

ร่วมมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี).ดร.

(28 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

ร่วมกิจกรรมสะสมบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

(28 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมงานศพคุณแม่สมจิตร มะตรง

คุณแม่รองผู้อำนวยการมานพ มะตรง

อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

(25 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณภูริตา ผิวงามและคณะ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(25 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมประชุมทางไกล ชี้แจงการดำเนินการตามโครงการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

(25 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัลรักการอ่าน จากหนังสือเพลิน

(25 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบประกาศนียบัตรให้กับครูและนักเรียน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

(22-24 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู ร่วมอวยพรวันเกิด

คุณปรีดาภรณ์ กาญจนรางกูร

(25 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมแสดงความยินดี

ผู้อำนวยการ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี 

เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

(23 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ แสดงความยินดี ผู้อำนวยการชัยวุฒิ พิชญบุตร

เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวัดด่าน

(23 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เขตบางกอกใหญ่ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

(22 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนทุกระดับชั้นเลือกชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

(18 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมแสดงความยินดี ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร

ผู้อำนวยโรงเรียนวัดหนัง เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนราชวินิต

(18 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

รองฯสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(17 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ พาข้าราชการครูบรรจุใหม่ และที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

ประจำปี 2560-2561 เข้าถวายสักการะและแนะนำตัวต่อพระเทพปริยัติมุนี

เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(15 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการพบปะนักเรียน วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(15 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม บรรยายธรรมโดยพระเทพปริยัติมุนี

รองเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(11 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมคณะกรรมการ 9 วัด โครงการมัคคุเทศก์น้อยกับการรองรับ

การท่องเที่ยวของแหล่งการท่องเที่ยวของฝั่งธนบุรี

(10 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูรับลงทะเบียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

(9-10 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู รับชมถ่ายทอดสด

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

(9 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมประชุมงานวิจัย เรื่องศึกษาและฟื้นฟู

โครงการมัคคุเทศก์น้อยกับการรองรับการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในฝั่งธนบุรี

(7 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6/2561

(7 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตร

และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(2-3 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นายวิชัย นาสมยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
ต้อนรับและปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแก่ "นายบัญญัติ วันชัย"
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(4 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์และคณะครู ร่วมสรงน้ำพระเทพปริยัติมุนี

เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

(6 เม.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

การประชุมงานวิจัย เรื่องศึกษาและฟื้นฟูโครงการมัคคุเทศก์น้อย

กับการรองรับการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในฝั่งธนบุรี

(9 เม.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครูร่วมส่งนายณัชพล ต้านชัง

และนายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์

เนื่องในโอกาสจบการฝึกประสบการณ์

(30 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมงานอนุโมทนาบุญอุปสมบท ครอบครัววัดหงส์

(นายเพิ่มศักดิ์ วิชาช่าง น้องชายครูเพิ่มพูล วิชาช่าง

ณ.วัดนาษฎบำรุง.เขตหนองจอก. กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครูร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูและพี่เลี้ยง

ที่เกิดระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2561

(30 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครูร่วมส่งนางสาวแสงเดือน ประภากิจ

เนื่องในโอกาสกลับไปดูแลบุพการี

(30 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูจัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(29 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนทุกระดับชั้น รับระเบียนแสดงผลการเรียนและสมุดพก

ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการนพคุณ ลัคนาวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร และคณะครู

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(23 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 5/2561

(28 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย"

(20 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(20 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) รุ่นที่ 324

(12-16 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 4/2561

(19 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนเรียนดี มีวินัย

(9 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครูปฐมวัย รับชมการถ่ายทอดสด

การประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัย

(9 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คุณกิรเดช อภิบาลรัตน์ และ คุณพรหม มีสวัสดิ์ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน

(8 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณอุไรวงศ์ บำรุงชาติ ข้าราชการบำนาญ มอบทุนการศึกษา

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

(9 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ เป็นประธานสนามสอบการวัดความสามารถพื้นฐาน

ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(7 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(8 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(7 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศ

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

(7 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ตามโครงการวิถีพุทธ

(2 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณจุฑามาศ โพธิสาร

(5 มี.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง

ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาและสะสมบุญ

(28 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ศึกษานิเทศก์วิมาน กะริอุณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านรู้เรื่อง

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

(28 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4และ5 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

(27 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ครูพรพระนาวัล ระยับศรี เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อม

และพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 8 โดยมีผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ เป็นประธาน

พร้อมด้วยผู้แทนกรรมการสถานศึกษาและผู้แทนครู

(27 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

(24 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ร่วมคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

(26 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 3/2561

(21 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณคณารัฏฐ์ กิตติโรจนาธรรม ผู้จัดการภาคนครหลวง3 ธนาคารกรุงเทพ และคณะ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(23 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คณะนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยมหิดล

มาตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาหาร

(21 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ดร.วงศ์ปฐม กมลรัตน์ บริจาคพัดลม 5 ตัว ให้ระดับชั้นอนุบาล

(21 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศึกษาดูงานห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

(20 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้แก่

นักเรียนที่ชนะการประกวดแต่งกาพย์ยานี 11 หัวข้อ "หากเอ่ยถึงความรัก"

(21 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณสุดาพร กาญจนรางกูร

(16 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

จัดโดยสำนักเขตบางกอกใหญ๋

(20 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ตามโครงการวิถีพุทธ

(16 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์

(16 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบเงินช่วยเหลือ

ครอบครัวนักเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้ ด.ญ.ธิดาพร จรูญมีกนก

(14 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(15 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานครประจำเดือนกุมภาพันธ์

(13 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

อวยพรวันเกิดคุณครูศิริกุล อินทรักษา

(14 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ตามโครงการวิถีพุทธ

(9 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณศรีลักษณ์  เกียรติประจัษ และคณะ มาให้บริการตัดผมนักเรียนฟรี

(9 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

กิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(8 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ และคณะครูร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

คุณพ่อคุณครูศิริจิตร  โททะรินทร์ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

(8 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

(7 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมครูและบุคลากรครั้งที่ 2/2561

(7 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการเข้าร่วมกิจกรรม

(6 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ท่าน ดร.ยิ่งศักดิ์ นิติสิงห์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตลาดนัดขาย ของโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(6 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดการแข่งขัน

จากสำนักพิมพ์ "เพลิน"

(3 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ ต้อนรับคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ

ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(6 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ และคณะครู อวยพรวันเกิดคุณกรรณิกา  บุญมงคล

(2 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชาติ (O-net) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก

(3 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน

ถวายพุ่มบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร แด่พระเทพปริยัติมุนี

เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ในโอกาสงานเทศน์มหาชาติทำนองหลวงสืบสานวัฒนธรรม

(2 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู อวยพรวันเกิดครูเขมณิจ  อ่ำแห

(2 ก.พ.61)

รายะเอียดภาพที่นี่ 

 

 

คุณกัลย์ธีรา  ลีลานุวัฒน์  ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพลัด

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

(26 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะผู้จัดละคร ผู้กำกับการแสดงและนักแสดงอาวุโส จากไทยทีวีสีช่อง 3

เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(2 ก.พ.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์  เข้าเยี่ยมคารวะ พ.ต.อ.จารุภัชร  ทองโกมล

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิด

(31 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ตรวจเยี่ยมและพบปะสมาชิกชมรม

โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการ

(31 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย เดือนมกราคม 

(25 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ มอบประกาศเกียรติคุณบัตร

แก่เจ้าหน้าที่จากกองโรงงานเบ็ดเตล็ด กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ

(31 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice)

ประจำปีการศึกษา 2560

(22 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ อวยพรวันเกิดครูจรรยา ภู่ระหงษ์

(24 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

การทดสอบความสามารถทางการอ่านและเขียน ระดับชั้นประถมศึกษา

(19 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การติวเข้มเพื่อทดสอบระดับชาติ O - net  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

(20 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์อวยพรวันเกิดครูบงกช  พิทักษ์

(19 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน

ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้  โดยมีผู้ปกครอง ด.ญ.ธิดาพร  จรูญมีกนก เป็นผู้รับมอบ

(19 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คณะครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62

ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

(16 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(17 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ แสดงความยินดีกับครูสมฤดี  เจียรสกุลวงศ์  

ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

(15 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ นำคณะครูและบุคลากร

เข้าร่วมกิจกรรมวันครูของ สพป.กทม. ณ โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ

(16 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์  เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

ของคณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ณ ห้องประชุมโรงเรียน

(12 ม.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์  อวยพรวันเกิดคุณณัณณษา  จีนหนู

(15 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี

ประจำปี 2561 และ ประจำปีการศึกษา 2560 

(12 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณกัลย์ธีรา  ลีลานุวัฒน์  ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพลัด

มอบขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โดยมีผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ เป็นผู้รับมอบ

(12 ม.ค.61) 

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ครูพิพัฒนา  แสงรัตนวงศ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา

จากศิษย์เก่า โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม รุ่นที่ 21 เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

(12 ม.ค. 61)

รายละเอียเภาพที่นี่

คุณปวีณา  บุนนาค กรรมการผู้จัดการบริษัทสรรพสื่อ จำกัด

มอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โดยมีผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ เป็นผู้รับมอบ

(11 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 
 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ ต้อนรับครูพิชญาภัค  กาบจันทร์

ในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการครู ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(3 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เยี่ยมชมนิทรรศการ

และทดสอบ Pre-Thawetha เนื่องในงานเปิดบ้านโรงเรียนทวีธาภิเศก

(11 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-net 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ห้องประชุมโรงเรียน

(10 ม.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม รับชมการถ่ายทอดสด

การประชุมทางไกล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มอบของขวัญปีใหม่แก่โรงเรียนทั่วประเทศ

(29 ม.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ นำคณะครูและนักเรียน

กราบสวัสดีปีใหม่ แด่ ท่านผู้อำนวยการคฑาธร งามมุข

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(27 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์นำคณะครูและนักเรียน

กราบสวัสดีปีใหม่ แด่ ท่านผู้อำนวยการชลิต พุทธรักษา

อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(27 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ นำคณะครูและนักเรียน เข้ากราบสักการะ

พระครูปลัดบำรุง ปญญาพโล ผช.เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

(26 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ นำคณะครูและนักเรียนเข้ากราบสักการะ

พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์  ผช.เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร 

ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

(26 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นามสมยนต์ นำคณะครูและนักเรียนเข้ากราบสักการะ

พระครูประภัทรสุตธรรม ผช.เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

(26 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ นำคณะครูและนักเรียนกราบถวายสักการะ

พระครูโสภณบุญญาภรณ์  ผช.เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

(26 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ นำคณะครูและนักเรียน

กราบถวายสักการะพระครูสถิตย์รัตนพงศ์  ผช.เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

(26 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ นำคณะครูและนักเรียน

กราบถวายสักการะ พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญโญ) ผศ.ดร. ปธ.9

เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

(26 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นาสมยนต์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูวรชัย งามขำ

ในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการ ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(26 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย  นามสมยนต์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส

ประจำปีการศึกษา 2560 

(25 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม จัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(22 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม มอบเกียรติบัตร

แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

และเข็มเชิดชูเกียรติลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

(21 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงธนบุรี ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ เรื่องการป้องกันอัคคีภัย

แก่่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(20 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย ครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(19 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการวิชัย นายสมยนต์ มอบของขวัญและอวยพรวันเกิด

ครูอัญธิฌา สุดละมัย

(15 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบเกียรติบัตรแก้ผู้กำกับลูกเสือ

และลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ สพป.กทม.รักษ์สิ่งแวดล้อม

(14 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบประกาศนียบัตรแก่ครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์

ในโอกาสที่บริจาคเงินเพื่อบำรุงการศึกษา โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(13 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย ประจำเดือนธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(13 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ครูกฤตพร ชินราช เข้ารับการประเมินเพื่อการพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 8 

โดยมีผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ เป็นประธาน

พร้อมด้วยผู้แทนกรรมการสถานศึกษาพื้นขั้นฐานและผู้แทนครู

13 ธ.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา

จากครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์

ในพิธีฌาปนกิจศพคุณปรัชญ์จพล บวรปิยาวัฒน์

12 ธ.ค.60

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบผ้าไหมอัตลักษณ์โรงเรียนแก่คณะครูและบุคลากร

เพื่อเป็นของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 และสร้างเสริมกำลังใจในการทำงาน

(8 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพ คุณปรัชญ์พล บวรปิยาวัฒน์

ณ วัดอินทราวาส (วัดประดู่)

(7 ธ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

1 และ 4 ธ.ค. 60

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

27 พ.ย.60

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี

และยุวกาชาด สพป.กทม.รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ค่ายลุกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

27-30 พ.ย.60

รายละเอียดที่นี่

ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

24 พ.ย.60

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการต้อนรับคุณกัลย์ธีรา  ลีลานุวัฒน์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพลัด

ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ

(24 พ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมผู้ปกครอง

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(19 พ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการและคณะครูอวยพรวันเกิด ครูสุดารัตน์ น้อยหา

(22 พ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

(17 พ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 
 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบธรรมะศึกษา

ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

(9 พ.ย.60)

รายละเอียดภาาพที่นี่

ผู้อำนวยการและคณะครูอวยพรวันเกิด คุณแสงเดือน ประภากิจ

(15 พ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

 

กิจกรรมอบรมการสอบธรรมะศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

(6-8 พ.ย. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง

ประจำปี 2560 ณ ท่าน้ำวัดหงส์รัตนาราม จัดโดยชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

(3 พ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

คณะครูและนักเรียนร่วมประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ

เนื่องในวันลอยกระทง

(3 พ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

(3 พ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

และรับมอบทุนการศึกษาจาก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก

ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(1 พ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการพบปะนักเรียน

ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(31 ต.ค.60)

รายะเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการมอบเงินช่วยเหลือและกระเช้าเยี่ยม แก่พนักงานครัวของโรงเรียน

ซึ่งได้รับอุบัติเหตุุขณะประกอบอาหาร

(2 พ.ย. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารและณะครู จากโรงเรียนท่าเกษมวิทยา จังหวัดสระแก้ว

ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

(31 ต.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

 

ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายกฎหมาย

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(30 ต.ค.60)

 

ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

และวางดอกไม้จันทน์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ วัดสังข์กระจายวรวิหาร

(26 ต.ค.60.)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 
     

 

ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับ ท่านสนิท แย้มเกษร 

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(14 ต.ค.60)

 

คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ2560

(13 ต.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(13 ต.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการและคณะครูเข้ากราบมุทิตาสักการะ พระครูสถิตย์รัตนาภรณ์ 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ในโอกาสพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(11 ต.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 
คณะกรรมการประเมินเพื่่อเลื่อนวิทยฐานะ "ครูชำนาญการ"

คุณครูภัควลัญช์ คร้ามวงษ์ 

(11 ต.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุม

"การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564"

(10 ต.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

(9 ก.ย. 60)

ผู้สนใจคลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

นักเรียนรับมอบนมโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล

(3 ก.ย. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

 

ผู้อำนวยการมอบข้าวสารให้แก่นักเรียน

ซึ่งได้รับบริจาคจากมูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์

(3 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณครูพิพัฒนา  แสงรัตนวงศ์  เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ

นำกระเช้าผักสวนครัวฯ เข้าเยี่ยมคารวะ คุณกัลย์ธ๊รา  ลีลานุวัฒน์

สคูล พาร์ทเนอร์ ประจำโครงการโรงเรียนประชารัฐฯ (6 ก.ย.60)

รายะละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560  ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(6 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมดรุณสิกขาลัย

ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามและวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(5 ก.ย.60) 

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

การเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560

ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(4 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อำลานักเรียนและมอบของที่ระลึกแด่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

(3 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

คณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและใส่ยาแก้เหาให้แก่นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6

(28 ก.ย. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 ปีธงไตรรงค์

และวันพระราชทานธงชาติไทย (28 ก.ย. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการ และคณะครูนำกระเช้าเข้าเยี่ยมอาการป่วย

คุณแม่ของคุณประพิณ สกุณา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

(28 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

  "วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ"

งานเลี้ยงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

(29 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

พิธีมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2560

คุณครูสุภาพร  บัรเย็น และ คุณครูอริยสุข  จันชมภู

(29 ก.ย. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับครูปิยะพงศ์ ทุมดี 

ในโอกาสย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ภูมิลำเนาเดิม

(25 ก.ย. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย ประสานพลังประชารัฐ

ประจำเดือนกันยายน (21 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการและคณะครู อวยพรวันเกิด

คุณอนัญพร  แลดูขำ พี่เลี้ยงเด็ก ชั้นอนุบาล 3 (20 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

มูลนิธิ YWCA of BANKOK (โครงการแม่อุปถัมภ์)

จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนทุนในโครงการฯ 

(20 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการอ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากล ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

และนำคณะครู นักเรียนร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที 

(20 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณกัลย์ธีรา  ลีลานุวัฒน์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาบางพลัด      

(School Partner)  ติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ

(19 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนการศึกษาพิเศษ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

         เข้าร่วมกิจกรรมเล่านิทาน โดยสมาคมผู้ปกครองเด็กพิการฯ            แห่งประเทศไทย (19 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการ และคณะครูอวยพรวันเกิด 

คุณวันไชย ไวยเวทา ลูกจ้างประจำ (19 ก.ย. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต ครั้งที่ 1 ปี 2559

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (18 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

 ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน เฝ้ารับเสด็จ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเยี่ยมสมาชิก

โครงการ To be Number เขตบางกอกใหญ่ (15 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการและครูผู้เกษียณอายุราชการ

ร่วมงาน เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม.

(14 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 คุณอุไรวงค์  บำรุงชาติ มอบทุนการศึกษา "ทุนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น"

ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

(15 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการและคณะครู อวยพรวันเกิด ครูดาริณี สมานจิตร

(14 กย. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

ทัศนศึกษาวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(วันที่ 5 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผุู้อำนวยการมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

(วันที่ 5 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย 

(วันที่ 5 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการและคณะครูอวยพรวันเกิด ครูอริยสุข จันชมภู

(วันที่ 5 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี

 
 

 

คุณสรวิศ ธนศุทธวงศ์  ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

มอบสเงินสนับสนุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท และมอบราวตากผ้าเพื่อจำหน่าย

ในกิจกรรมตลาดนัดหัดขาย โดยนำรายได้เข้าโรงเรียน (3 ก.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

(30 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานธงชาติไทย

(30 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการรับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 

โรงเรียนบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (Green School)

โดยได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

(29 ส.ค.60)

 

 

นักศึกษา (ทดลองสอน ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แนะนำตัวกับนักเรียน

(28 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โครงการ "คาราวาน  สานใยรัก" ระดับการศึกษาปฐมวัย

(27 ส.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คณะครูและนักเรียน สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

และนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

(25 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 33 กทม. วัดหงส์รัตนาราม

ให้บริการฉีดยาป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียน

(23 ส.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(22 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการและคณะครูอวยพรวันเกิด ครูเพิ่มพูล  วิชาช่าง

(22 ส.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน

ที่เข้าร่วมการแสดง ในกิจกรรมของครอบครัวอุปถัมภ์ 

(22 ส.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การทดสอบการอ่าน - เขียน ครั้งที่ 2/2560

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

(21 ส.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการมอบข้าวสารให้แก่นักเรียน

ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ)

(21 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและบุคลากร

ที่ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมและรับมอบป้ายโรงเรียนคุณธรรม

(21 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

คณะครูและนักเรียนเข้ารับการประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ (19 ส.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการและคณะครูอวยพรวันเกิด ครูสิปปกร  บุนนาค

(18 ส.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

พิธีอำลานักเรียนและส่งครูกฤษ  บางศรี

ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบางมดวิทยา (สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์)

(15 สค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการสีสรรพันธุ์ไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

ครั้งที่ 13  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

(13 สค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 
 

 

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและติดตาม โครงงานคุณธรรม

จากกลุ่มโรงเรียนกรุงธนบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

(11 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน เข้ากราบสักการะ 

พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย  วีรปญฺโญ  ผศ.ดร. ปธ.9)

เจ้าอาสาสวัดหงส์รัตนารามฯ เพื่อขอพรในโอกาสวันแม่เห่งชาติ

 และถวายเกียรติบัตรในการสนันสนุนกิจการของโรงเรียน (10 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

และกิจกรรม"เทิดพระคุณแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (10 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

   กิจกรรมวันอาเซียน   

(7 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ส่งมอบดอกไม้จันทน์

ให้กับ สพป.กทม.เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (7 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนสีเขียว

เพื่อรับรางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น (4 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

ค่าย "ยุวชนคนคุณธรรม" และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมตัวอย่าง

ตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม  (4 ส.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

(2 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการและคณะครูอวยพรวันเกิด

ครูพรพระนาวัล  ระยับศรี

(1 ส.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  (31 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

ในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย  วีรปญฺโญ ผศ.ดร. ปธ.9)

เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร (30 ก.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กองลูกเสือโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ณ กระทรวงศึกษาธิการ  (28 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการ คณะครู อวยพรวันคล้ายวันเกิด

ครูพิพัฒนา  แสงรัตนวงศ์ 

(27 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน เข้ากราบมุทิตาสักการะ

เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล

พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย  วีรปญฺโญ ปธ.9 ผศ.ดร.)

เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร (27 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  (27 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การอบรมผู้คัดครองคนพิการทางการศึกษา

กลุ่มโรงเรียน กรุงธนบุรี

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

(22-23 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการมอบทุนช่วยเหลือ ครอบครัวของ ด.ช.วรวุฒิ  หร่ามอุไร

ที่ประสบอัคคีภัย (21 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมสวดมนต์ตามโครงการวิถีพุทธ

(21 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ธนาคารกรุงเทพตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

(21 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนทวีธาภิเษก ครบ 122 ปี

(19 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย  ประสานพลังประชารัฐ

(19 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน

ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรม "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ"

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

  

ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ

(17-18 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

ให้นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2

การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ

(10 ก.ค. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการและคณะครูอวยพรวันเกิด ครูพัทธนันท์  ศรีพรมมา

(14 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการและคณะครูอวยพรวันเกิด ครูสุกฤตา สอนสมฤทธิ์

(6 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการรามเกียรติ์"

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

(15 - 16 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สถานีโทรทัศน์ TNN 24 ถ่ายทำการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

และสัมภาษณ์ คุณครูเขมณิจ  อ่ำแห หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

(13 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ผู้อำนวยการนำคณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง

ตักบาตรพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม  กลฺยาโณ)

เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(13 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักเรียนเข้ารับโล่รางวัลชมเชย จากพระเทพวีราภรณ์

อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับชั้นประถมศึกษา

เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 (8 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 

 

ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 

เพื่อนำไปถวาย ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร (7 กค 60) 

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม 

ในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560

ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร (4-6 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560

ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร (5 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

ผู้อำนวยการเข้ารับเกียรติบัตร

ผู้สนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา

จากพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร (6 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการเข้ากราบสักการะ พระเทพปริยัติมุนี  (มีชัย วีรปญฺโญ) ผศ.ดร.ปธ.9       

เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (5 กค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา

จัดโดย คณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่ ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

(4 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 
 

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี

พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโณ ปธ.3) (2 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (4 ก.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

 

กองลูกเสือโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหงส์รัตนารามฯและชุมชนใกล้เคียง 

ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 (30 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2560

(30 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการและคณะครูอวยพรวันเกิด คุณครูภัควลัญช์  คร้ามวงษ์

(30 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการและคณะครูอวยพรวันเกิด คุณครูสุภาพร บัณเย็น

(28 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันอาสาฬหบูชา

ประจำปี 2560 ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร 

(28 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

และรับฟังบรรยาย หัวข้อ ยาเสพติดให้โทษ

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกอกใหญ่ (26 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2560

(28 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย ประสานพลังประชารัฐ 

(27 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

(23 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6

เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 (21 และ 23 มิ.ย.60 )

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

ปีการศึกษา 2560 (22 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินความสามารถทางการอ่านและการเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (22 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการและคณะครูแสดงมุทิตาสักการะ

เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล พระครูปลัดสุชาติ  ฐานจาโร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร (20.มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

         โชกี้โชกี้และแคลชีสจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ

          ให้แก่คณะครูและนักเรียน          

(16 มิ.ย.60)

    รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

 

กิจกรรมสวดมนต์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  (16 มิ.ย. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่


ผู้อำนวยการรับมอบตะไคร้หอมโลชั่นจากศูนย์อนามัยที่ 33 บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  (15 มิ.ย. 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 


 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560  (15 มิ.ย. 2560)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย  (14 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ประกาศประมูลรับจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (12 มิ.ย 60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

พิธีอำลาและส่งครูศิริจิตร  โททะรินทร์ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่

ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ( 8 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

ศึกษาดูงานที่เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา  (7 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันสะสมบุญ (7 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูนำนักเรียนสวดมนต์ร่วมกับกรมศาสนา (2 มิ.ย.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

 
 

 

ผู้อำนวยการ  มุฑิตา  พระมหามานะ  ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (30 พ.ค.60)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการร่วมกับคณะผู้อำนวยการอีก 36 โรงเรียน  

ส่งผอ เขต นายปริญญา  ธรเสนา  ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดนครพนม

<a href="

 
   
   
46 ซ.วังเดิม 2 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
©2014 by wathongschool.ac.th