มอบเกียรติบัตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(13 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ชั่วโมง PLC

(12 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(11 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(4 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การตรวจนับจำนวนนักเรียน

(3 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครู และนักเรียน

ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

(3 ธ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท และเอก

ณ วัดราชสิทธาราม

(29 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

รางวัลส่งเสริมการอ่านจากหนังสือเพลิน

(27 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ชั่วโมง PLC

(26 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียน

ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

(23 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียน

อวยพรวันเกิดคุณครูพิชญาภัค กาบจันทร์

(23 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียน

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

(22 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียน

อวยพรวันเกิดคุณครูสุดารัตน์ น้อยหา

(22 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณรวิษฏา ใหญ่วงศา

บริจาคขนมให้กับคณะครูและนักเรียน

(19 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(18 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การสอบประเมินการอ่าน การเขียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

(15 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการหนูน้อยฟันสะอาด

(14 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดกิจกรรมโครงการหวานประณีต

(13 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมเดินรณรงค์

โครงการชุมชนวัดหงส์ วัดโมลี กินปลอดภัยใส่ใจโรคเรื้อรัง

(13 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กองทัพบก มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

โดยมีคุณครูจรรยา ภู่ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นผู้รับมอบ

(9 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.จันทนา ทองศรีงาม

และ ผอ.กฎทบวง รัตนพลที

ในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งใหม่

(8 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจสุขภาพนักเรียน กำจัดเหาและชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

(8 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการกิจกรรม PLC

(7 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(6 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง

และการใช้โปรแกรม Logbook (LTeacher)

(3 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(2 พ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูจรรยา ภู่ระหงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กล่าวต้อนรับนักเรียน

ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(1 พ.ย. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิญภา พิมานแพง

(16  ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณอานนท์ ฐานวิชานนท์ ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

บริจาคพัดลมจำนวน 5 ตัว ให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(12 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย "ดีเด่น"

ประจำปี 2561 โดยมีผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์เป็นผู้รับมอบ

(11 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(8 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

(4-5 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561

(3 ต.ต. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(2 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(1-2 ต.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบของที่ระลึกให้กับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดอัมรินทราราม

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก และโรงเรียนพญาไท

(28 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

มุฑิตาจิตและอำลาผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

ครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์

(28 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ของครูเขมณิจ อ่ำแห

(27 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

รางวัลส่งเสริมการอ่านจากหนังสือเพลิน

(27 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ครูสิปปกร บุนนาค ครั้งที่ 6  ครูวรชัย งามขำ ครั้งที่ 3

ครูพิชญาภัค กาบจันทร์ ครั้งที่ 3  ครูเกียรติศักดิ์ สายสุวรรณ ครั้งที่ 1

(26 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณอนัญพร แลดูขำ

(24 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู

อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(23 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ กราบลาพระครูไกรพจน์ฯ

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

(21 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอนามัยบริการโรงเรียน

(21 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

งานเกษียณอายุราชการ

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

(20 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

อวยพรวันเกิดนายวันชัย ไวยเวทา

(19 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

(18 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(18 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และ คุณครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์

กราบลาพระครูสถิต รัตนพงศ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

(17 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และ คุณครูฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์

กราบลาพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

(17 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

งานเกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

(15 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เปิดประตูบ้าน สู่ลานกิจกรรม 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

(14 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

อวยพรวันเกิดคุณครูดาริณี สมานจิตร

(14 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พ่นยาฉีดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก

(13 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษและเรียนร่วม

(13 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

(11 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(11 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้ช่วยอุไรวงศ์ บำรุงชาติ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

มอบทุนการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน

โดยมีผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์เป็นผู้รับมอบ

(10 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ แสดงความยินดี

ผู้อำนวยการกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน ในโอกาสไปรับตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

(10 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้น ป.1

(10 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม

(10 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

แสดงความยินดีกับคุณครูเขมณิจ อ่ำแห ในโอกาสได้รับรางวัล

โครงการปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

(9 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

งานเกษียณอายุราชการกลุ่มธนบุรี

ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท

(7 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมพูดสร้างแรงบันดาลใจ กับนักเรียนชั้น ป.6

โดยโค๊ชเจี๊ยบ Happy Mind

(7 ก.ย.61)

ายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูภัควลัญช์ คร้ามวงษ์ บริจาคเงินเพื่อชำระค่าไฟฟ้า

(6 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(6 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

JA Thailand จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้จ่ายเงิน

(5 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

(4 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ เจเล่ จัดกิจกรรมตอบคำถาม

และแจกน้ำผลไม้ให้กับนักเรียน

(4 ก.ย. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์ มอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง

ให้กับโครงการอาหารกลางวัน

(3 ก.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

รางวัลส่งเสริมการอ่าน จากหนังสือเพลิน

 (31 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์ 

(31 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบของที่ระลึก

ให้กับผู้ปกครองจิตอาสา

(30 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(29 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

(28 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สวดมนต์ประจำวันอังคาร ตามโครงการวิถีพุทธ

(28 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(27 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมแสดงความยินดี

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินมีอายุครบ 58 ปี

(24 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณสุวัฒน์ ชาญชัย เลี้ยงอาหารกลางวัน

ให้กับนักเรียนการศึกษาพิเศษ

(24 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(23 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การแสดงบทบาทสมมุติค่านิยม 12 ประการ

(23 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

อวยพรวันเกิดคุณครูเพิ่มพูล วิชาช่าง

(22 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

(21 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบเกียรติบัตรให้กับ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีจิตสาธารณะ

(21 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(21 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

อวยพรวันเกิดคุณครูสิปปกร บุนนาค

(20 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ เคารพศพ

และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณบุญยา ชูประยูร

น้องสาวคุณสุดาพร กาญจนรางกูร ณ วัดท่าพระ

(17 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

(17 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้น ป.6

(16 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูจิตอาสา

(16 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณสุรเกียรติ นาสมยนต์ เลี้ยงไอศกรีมนักเรียน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(15 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การอบรมสมัชชา 9 วัด รุ่นที่ 1

ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

(15 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินความสามารถการอ่านการเขียน ชั้น ป.1- ป.6

ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(15 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมจูงน้องเข้าวัด

ณ วัดหงส์รัตนาราม

(14 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูและนักเรียนร่วมงานสีสันพันธุ์ไม้เทิดไท้พระบรมราชินีนาถ

ณ สวนจตุจักร

(14 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(14 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ครั้งที่ 1/2561

(10 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

(10 ส.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

รางวัลส่งเสริมการอ่านจากหนังสือเพลิน

(9 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(DLIT) ปีงบประมาณ 2560-2561

(8 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง

โครงการธนชาต ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2561

ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ

(7 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สมาคมแม่บ้านทหารบก

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

(6 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมแสดงความยินดี

ผอ.ดร.ปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง สพป.กทม.

(6 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

โอ้เอ้วิหารรายและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

(3 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบของที่ระลึกให้กับ

ครูจิตอาสาชาวต่างชาติที่เข้ามาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

(2 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูพรพระนาวัล ระยับศรี

(2 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(2 ส.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(1-2 ส.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

(31 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม มอบข้าวสาร

จำนวน 78 กระสอบ ให้กับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(31 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีบำเพ็ญสังคหวัตถุทาน โดยพระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปัญโญ)

ปธ.๙ ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

(30 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

เข้ากราบสักการะพระครูสถิต รัตนพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

(26 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์

(26 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

(26 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

(25 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

เข้ากราบสักการะพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

(24 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

สวดมนต์วันอังคารตามโครงการวิถีพุทธ

(24 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูวรชัย งามขำ

(24 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู

เยี่ยมคุณธัญชนก ตาไธสง เนื่องจากคลอดบุตร

(23 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

(20 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กิจกรรมเปิดพจนานุกรม

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

(19 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

แห่เทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดหงส์รัตนาราม

(19 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

(18 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(18 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนร่วมอวยพรวันเกิด

คุณครูพัทธนันท์ ศรีพรมมา

(17 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(17 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณอิสรีย์ ธนะกุลเสถียร มอบพัดลมให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(13 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(10 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบประกาศนียบัตร

ให้กับคณะครูที่บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(9 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมพิธีมุทิตาสักการะงานอายุวัฒนมงคล

พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโน ปธ.๓)

(8 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณศุภศิตา รสโหมด ศึกษานิเทศก์จาก สพป.กทม.

นิเทศการสอนห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์จาก สพป.กทม.

นิเทศการสอนของคณะครู

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูสุกฤตา สอนสมฤทธิ์

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะศิษย์เก่ามอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(3 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรสมัชชา

ชุมชน 9 วัด กรุงธนบุรีณ ร้านนิตยาไก่ย่าง เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร 

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี

 

สวนสนุก โยโย้แลนด์ ซีคอนสแควร์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(4 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี

ผู้อำนวยการ วิชัย นาสมยนต์ มอบเงินช่วยเหลือและเยี่ยมไข้มารดา

คุณ วันชัย ไวยเวทา 

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(3 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย

(1 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

(29 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูภัควลัญช์ คร้ามวงษ์

(29 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สวดมนต์วิถีพุทธเพื่อส่งกำลังใจให้กับ 13 ชีวิต

ที่ติดถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย

(28 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่เลือม พิมานแพง

คุณแม่คุณครูศศิญภา พิมานแพง ณ วัดบ้านทะลอก จังหวัดศรีสะเกษ

(25 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 4

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟสำหรับชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

(24 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู กราบสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

บริเวณรอบวัดหงส์รัตนาราม เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครู

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ที่เข้าร่วมการแข่งขันโอ้เอ้วิหารรายและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล

พระครูปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดกิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ในนามของโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

มอบเงินเพื่อเยี่ยมอาการป่วยของสามีคุณกรรณิกา บุญมงคล

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

วัดหงส์รัตนารามมอบข้าวสาร จำนวน 10 ถุง

ให้กับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณยุพา มงคลทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน

คุณณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จาก สพป.กทม.

เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา

(18 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินความสามารถการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(18 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(17 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(14 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2561

(13 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คุณกัลย์ธีรา ลีลานุวัฒน์ school partner จากธนาคารกรุงเทพ

นำผ้ากันเปื้อนมามอบให้โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(12 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(12 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูศศิญภา พิมานแพง

(11 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมประชุมทางไกล เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(8 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูเสกสม จินดารักษ์

(8 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู เยี่ยมอาการป่วย

ลูกสาวคุณอนัญพร แลดูขำ พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3 ณ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

(7 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ มอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(7 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(5 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก

(5 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ ร่วมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารไทย

และภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนา 9 ชุมชน ฝั่งธนบุรี

และขอขอบคุณ คุณนิตยา ลักษณวิสิทธิ์

(4 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณแก้ว ก่ำคำ เลี้ยงไอศกรีมให้กับนักเรียน

(4 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมประชุมเพลิงศพคุณแม่มะลิ ศรีรัตน์

อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(3 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมและให้ความรู้

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

(31 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู ร่วมรดน้ำศพคุณแม่มะลิ ศรีรัตน์

อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(30 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณณภัทรและคุณสุจินต์ โฆษิตวัชระนันท์ เลี้ยงไอศกรีมแก่นักเรียน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(28 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

<img src="http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/wa

 
   
   
46 ซ.วังเดิม 2 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
©2014 by wathongschool.ac.th