พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

(18 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

เด็กดีศรีวัดหงส์

(18 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนร่วมอวยพรวันเกิด

คุณครูพัทธนันท์ ศรีพรมมา

(17 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(17 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณอิสรีย์ ธนะกุลเสถียร มอบพัดลมให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(13 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(10 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบประกาศนียบัตร

ให้กับคณะครูที่บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(9 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมพิธีมุทิตาสักการะงานอายุวัฒนมงคล

พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโน ปธ.๓)

(8 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณศุภศิตา รสโหมด ศึกษานิเทศก์จาก สพป.กทม.

นิเทศการสอนห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์จาก สพป.กทม.

นิเทศการสอนของคณะครู

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูสุกฤตา สอนสมฤทธิ์

(6 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะศิษย์เก่ามอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(3 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรสมัชชา

ชุมชน 9 วัด กรุงธนบุรีณ ร้านนิตยาไก่ย่าง เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร 

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี

 

สวนสนุก โยโย้แลนด์ ซีคอนสแควร์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(4 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี

ผู้อำนวยการ วิชัย นาสมยนต์ มอบเงินช่วยเหลือและเยี่ยมไข้มารดา

คุณ วันชัย ไวยเวทา 

(5 ก.ค. 61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

 

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

(3 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย

(1 ก.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

(29 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูภัควลัญช์ คร้ามวงษ์

(29 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สวดมนต์วิถีพุทธเพื่อส่งกำลังใจให้กับ 13 ชีวิต

ที่ติดถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย

(28 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คณะครูร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่เลือม พิมานแพง

คุณแม่คุณครูศศิญภา พิมานแพง ณ วัดบ้านทะลอก จังหวัดศรีสะเกษ

(25 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 4

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

(26 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟสำหรับชุมชนวัดหงส์รัตนาราม

(24 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู กราบสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

บริเวณรอบวัดหงส์รัตนาราม เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครู

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ที่เข้าร่วมการแข่งขันโอ้เอ้วิหารรายและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

(21 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล

พระครูปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดกิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม

(20 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ในนามของโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

มอบเงินเพื่อเยี่ยมอาการป่วยของสามีคุณกรรณิกา บุญมงคล

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

วัดหงส์รัตนารามมอบข้าวสาร จำนวน 10 ถุง

ให้กับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่ 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(19 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คุณยุพา มงคลทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน

คุณณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จาก สพป.กทม.

เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา

(18 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ประเมินความสามารถการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(18 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(17 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

เด็กดีศรีวัดหงส์

(14 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2561

(13 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

 

คุณกัลย์ธีรา ลีลานุวัฒน์ school partner จากธนาคารกรุงเทพ

นำผ้ากันเปื้อนมามอบให้โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(12 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(12 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูศศิญภา พิมานแพง

(11 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูร่วมประชุมทางไกล เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(8 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ คณะครูและนักเรียน

ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูเสกสม จินดารักษ์

(8 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู เยี่ยมอาการป่วย

ลูกสาวคุณอนัญพร แลดูขำ พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3 ณ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

(7 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ มอบรางวัลเด็กดีศรีวัดหงส์

(7 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันอังคาร

ตามโครงการวิถีพุทธ

(5 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก

(5 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

ครูพิพัฒนา แสงรัตนวงศ์ ร่วมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารไทย

และภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น เพื่อพัฒนา 9 ชุมชน ฝั่งธนบุรี

และขอขอบคุณ คุณนิตยา ลักษณวิสิทธิ์

(4 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณแก้ว ก่ำคำ เลี้ยงไอศกรีมให้กับนักเรียน

(4 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ ร่วมประชุมเพลิงศพคุณแม่มะลิ ศรีรัตน์

อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(3 มิ.ย.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมและให้ความรู้

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

(31 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

 

ผู้อำนวยการวิชัย นาสมยนต์ และคณะครู ร่วมรดน้ำศพคุณแม่มะลิ ศรีรัตน์

อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

(30 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

คุณณภัทรและคุณสุจินต์ โฆษิตวัชระนันท์ เลี้ยงไอศกรีมแก่นักเรียน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

(28 พ.ค.61)

รายละเอียดภาพที่นี่

<img src="http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/wa

 
   
   
46 ซ.วังเดิม 2 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
©2014 by wathongschool.ac.th